LOV FOR FREDRIKSTAD SPORTSDYKKERE STIFTET 1966 §

§1.Formål
Lagets formål er ved samarbeide og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

§2. Lokalisering

Laget har sete i Fredrikstad kommune.

§3. Medlemmer. 
Enhver som innordner seg lagets lover og regler kan taes opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, dykkerutdannelse og medlemskap i andre dykkerklubber. Alle medlemmer som utfører dykking i klubbregi, må minimum ha:
Dokumentert utdanning etter offentlige forskrifter for sportsdykkerutdanning. Eller: Internasjonalt dykkersertifikat.

Klubbens medlemer skal ved innmelding eller til første dykk skrive under på de gjeldende sikkerhetsregler. 
Opptak av nye medlemmer skal straks føres inn i medlemsprotokollen. Medlemsskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet laget i minst 1 måned og ha sitt forhold til laget i orden. Ethvert medlem plikter å overholde lagets lover og bestemmelser. 

§4. Kontingent. 
Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Klubbens avgifter kan, om det ønskes, fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for mer en ett år, mister sine rettigheter og kan strykes av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner. 

§5 Årsmøte. 
Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i desember måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Saker kan behandles og avgjøres når to tredjedeler av de fremmøtte vedtar det. Slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av saksliste. I alle sakene skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven.

Årsmøtet skal : 
1. Behandle årsmelding
2. Behandle regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag 
4. Fastsette kontingent / evt andre avgifter 
5. Vedta budsjett 
6. Foreta valg til styret, som skal bestå av: 
a: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. 
Varamedlemmene har møterett ved innkalling.
Videre skal det velges: 
b: Utdanningskontakt 
c: Revisor med varamedlem og evt kontrollkomite i.h.t. Idrettens Kontoplans Revisjonsbestemmelser. 
d: Valgkomite på 3 - 5 personer. 
e: Valg til lagets komiteer. 

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. 

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger flere enn ett forslag. Blanke stemmesedler, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater eller annet antall kandidater enn det som velges, teller ikke og regnes ikke som avgitt. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Leder, nestleder, varamedlemmer og utvalgsledere velges enkeltvis. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mere enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 


§6 Ekstraordinære årsmøter. 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av alle stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen. 

§7. Medlemsmøter. 
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig

§8. Styret. 
Laget ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret skal: 
1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. 
2. Oppnevne etter behov komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer. 
3. Etter evne søke å løse lagets oppgaver, jfr. § 1, ved trening, stevneopplegg og på annen måte ivareta lagets og medlemmenes interesse. 
4. Styret skal holde møte, når lederen bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Et møte er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Over styrets møter føres det protokoll. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslag. 

§9. Styrets arbeid. 
1. Lederen har den daglige ledelse av laget. Han eller hun skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis annet ikke er fastsatt.
2. Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær. 
3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han eller hun skal i samråd med lederen føre lagets korrespondanse. Han eller hun skal dessuten være lagets arkivar. 
4. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten (jfr. Idrettens Kontoplan) til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser og føre regnskap og medlems fortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid skal ha i kassen. Underkasserere kan velges, hvis det er behov for det. 
5. Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjons bestemmelser jfr. Idrettens Kontoplan).
 

§10. Oppløsning.
Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt på sakslisten som er sendt medlemmene minst to uker før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedeler flertall holdes ekstraordinært årsmøte tre måneder senere, og for at laget skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedeler flertall.

Sammenslutninger med andre lag anses ikke som nedleggelse av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jfr. § 11. 

I tilfelle oppløsning, tilfaller lagets eiendeler Norsk Luftambulanse. 

§11. Lovendring.
Endringer av denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.